Betreft: de wet op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verwijsindex in voorkomende gevallen.

Wat is eigenlijk de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. In het belang van het welzijn en de veiligheid van uw kind hebben alle medewerkers van Studium Zeeland zich daarom gecommitteerd aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij handelen in voorkomende gevallen overeenkomstig deze richtlijnen (een wettelijke verplichting vanuit de jeugdwet) in het belang van ieders veiligheid en welzijn. Zo zorgen we samen met u voor uw kind.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode geldt voor alle professionals die werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Wat is de verwijsindex?

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Gemeenten, en hun samenwerkingspartners die zich met de hulp aan jeugd en gezin bezig houden, zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht om via een lokale Verwijsindex te registreren in de Landelijke Verwijsindex. Dit naar aanleiding van de calamiteiten van het Maas-meisje en Savannah. Studium Zeeland heeft zich gecommitteerd aan deze richtlijnen.

De Verwijsindex bevordert dat instanties samenwerken in plaats van langs elkaar heen werken. Hulpverleners die bij een bepaalde jongere betrokken zijn, worden geïnformeerd wanneer dezelfde persoon bij een samenwerkende ketenpartner in het bestand zit en dit enkel indien er sprake is van een risico situatie. Daarnaast worden activiteiten van verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd en bewaakt. Voor meer informatie: http://www.verwijsindex.tv/ouders

De verwijsindex registreert alleen jongeren van 0-23 jaar waarvoor professionals (politie, school, hulpverleners, etc.) een risicomelding hebben gedaan. Is de situatie rondom de jongere niet verontrustend en risicovol dan is er ook geen melding.