Algemene voorwaarden levering diensten Studium Zeeland
 
Definities ;1. Contractant ; Iedere natuurlijke persoon met wie Studium Zeeland een overeenkomst sluit: cliënten of ouders/verzorgers van cliënten. 2. Client ; Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Studium Zeeland wordt ingeschreven. [ aangemerkt wordt dat cliënt en contractant ook dezelfde kunnen zijn]. 3. Overeenkomst ; Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Studium Zeeland en contractant tot stand komt. 4. Kosten ; De volgens het overzicht geldende kosten voor met contractant overeengekomen diensten zoals gecommuniceerd in de overeenkomst. 5. Overzicht ; Het op het moment van totstandkoming van de overeenkomst met Studium Zeeland geldende overzicht van prijzen en diensten. 6. Totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst. 7. Duur van de overeenkomst ; De overeenkomst kan opgezegd worden per de eerste op per de vijftiende van de maand, met een opzegtermijn van een week.

Algemeen ;

1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van de juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact. 2. Persoonsgegevens die nodig zijn om de cliënt te kunnen helpen, leggen wij vast, met het doel om goede hulpverlening mogelijk te maken. Deze worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt. Ze zijn toegankelijk voor de begeleider en de directie van Studium Zeeland. 3. Contractant en cliënt hebben recht tot inzage en correctie m.b.t  de over hen opgenomen gegevens. 4. Door de cliënt in vertrouwen aan Studium Zeeland of een van haar medewerkers vertelde feiten zijn, indien de cliënt dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders van de minderjarige, tenzij Studium Zeeland dit tegen het belang van de cliënt acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de cliënt op het spel staat. Dit ter beoordeling van Studium Zeeland. 5. Alle door Studium Zeeland zelf ontwikkelde lesmaterialen, plandocumenten e.d. blijven intellectueel eigendom van Studium Zeeland en haar medewerkers. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Studium Zeeland wordt vermeld en onder voorwaarde dat verspreiding ervan g een enkel commercieel belang dient. 6. Voor de begeleiding en de cliëntadministratie is Studium Zeeland volledig afhankelijk van de medewerking van de cliënt. Als de cliënt niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Studium Zeeland hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden. 7. Studium Zeeland biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is tevens niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Studium Zeeland verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet inzake de begeleiding. 8. Als een begeleiding door de contractant niet voortijdig wordt afgezegd, kunnen de kosten in rekening worden gebracht. We hanteren hiervoor een termijn van 24 uur vooraf. Als begeleiding wordt afgezegd door de begeleider wordt hiervoor uiteraard niets in rekening gebracht. 9. De geldende klachtenprocedure van Studium Zeeland is vermeld op de website.

Tarieven en betaling;

1. De contractant is aan Studium Zeeland de tarieven verschuldigd zoals bevestigd in de overeenkomst en zoals geldend bij de totstandkoming van de overeenkomst. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing daar onderwijs en begeleiding/consult individueel hiervan is vrijgesteld. 2. Studium Zeeland is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. 3. Betaling geschiedt voor het eind van elke maand. In de tweede week van de maand erop krijgt u zelf of de inkooporganisatie of de gemeente een factuur. Hierop staat het aantal uur van begeleiding/consulten en de categorie van begeleiding. 4.De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Door het overschrijden van deze termijn is de contractant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Studium Zeeland op de contractant direct opeisbaar. 5. Bij een eventuele tweede herinnering op de rekening worden administratiekosten in rekening gebracht. 6. Indien de contractant jegens Studium Zeeland in verzuim blijft, kan Studium Zeeland de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rekening brengen. 7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Studium Zeeland kenbaar gemaakt te worden, tenzij de contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. 8. Studium Zeeland kan niet verantwoordelijk worden gesteld vanuit welke financiële middelen de ondersteuning wordt ingekocht.

versie 2022