Klachtenprocedure

Heeft u een onverhoopte klacht? In onze klachtenprocedure staat beschreven hoe u kunt handelen. Bij  klachten en ontevredenheid over de voortgang van de begeleiding of bejegening hebt u de keus waar u uw klacht wilt neerleggen om te bespreken. U kunt altijd  terecht bij de begeleider die aan u of uw kind gekoppeld is. Of u kunt zich wenden tot de directeur/eigenaar van Studium Zeeland. We proberen dan in onderling overleg te komen tot een voor alle partijen zo gunstig mogelijke oplossing. Tevens kun u contact opnemen, als het om een jeugdige gaat, met de onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp Zeeland (zie homepage of via http://www.zorgbelang-brabant.nl) of de cliëntvertrouwenspersoon (voor volwassenen) en klachtenfunctionaris van CKZ.

Het klachtenregelement van CKZ kunt u hier raadplegen :CKZ Klachtenreglement V6- NOV 2017