Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Het is natuurlijk het streven van elke zorg- en welzijnsorganisatie dat zij op een goede manier de zorg verleent die de cliënt nodig heeft. Maar soms kun jij dat als cliënt heel anders ervaren. Je bent niet tevreden over de zorg die je van de organisatie krijgt. Je hebt het idee dat er niet voldoende naar je wordt geluisterd of je voelt je niet prettig bij de manier waarop er met jou wordt omgegaan.

Het beste is om er dan met jouw zorgverlener over te praten. Maar soms is dit niet voldoende en komen jullie er samen niet uit. Dan kun je er een derde onafhankelijke partij bij betrekken om te bekijken of je dan wel met je zorgverlener tot een oplossing kunt komen. Een vertrouwenspersoon van Zorgbelang kan je hierbij helpen.

https://zorgbelang-brabant.nl/over-zorgbelang/wat-doen-wij/adviespunt-zorgbelang/vertrouwenspersonen-clienten-zorg-en-welzijnsorganisaties/

Heeft u toch een onverhoopte klacht? In deze klachtenprocedure staat beschreven hoe u kunt handelen. Bij  klachten en ontevredenheid over de voortgang van de begeleiding of bejegening hebt u de keus waar u uw klacht wilt neerleggen om te bespreken. U kunt altijd  terecht bij de begeleider die aan u of uw kind gekoppeld is. Of u kunt zich wenden tot de directeur/eigenaar van Studium Zeeland. In dat geval dient u uw klacht schriftelijk in. We proberen dan in onderling overleg te komen tot een voor alle partijen zo gunstig mogelijke oplossing. Tevens kun u contact opnemen, als het om een jeugdige gaat, met de onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp Zeeland (zie homepage of via http://www.zorgbelang-brabant.nl) of met Klachtenportaalzorg via https://klachtenportaalzorg.nl/.

Bij beide instanties werken mensen die niet bij Studium Zeeland horen en onafhankelijk hun werk doen.

Voor verdere info en de stappen die u kunt nemen in voorkomende  gevallen leest u hieronder verder in de flyer van Klachtenportaalzorg

2021 Flyer Wkkgz KPZ

Voor klachten over de ondersteuning of zorg ontvangen vanuit de Wmo  kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder of de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Zorgbelang Brabant-Zeeland. Bij Zorgbelang zitten mensen die niet bij de instelling horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen.

https://www.studiumzeeland.nl/wp-content/uploads/2020/04/CKZ-hand-out-KLACHTEN-V9-jan-2020.pdf

https://www.studiumzeeland.nl/wp-content/uploads/2020/04/CKZ-hand-out-VERTROUWENSPERSONEN-V4-jan-2020-1.pdf