Veelgestelde vragen

 • Hoe zit het met het pgb (persoonsgebondenbudget)?

  Ook als u voor uw kind een persoons gebonden budget ontvangt, kunt u een beroep op ons doen. Studium Zeeland biedt u ondersteunende begeleiding aan. U bent door dit PGB-budget vrij om te kiezen waar u de zorg voor uw kind 'koopt'. D.m.v. de maandelijkse facturering van ons aan u kunt u zelf e.e.a. verantwoorden.
 • Als ik geen PGB heb, kan ik dan de begeleiding ergens anders uit bekostigen?

  U kunt dan een beroep doen op het WMO loket van uw gemeente.
 • Is Studium Zeeland een bureau vanuit het ministerie van OCW?

  Nee, Studium Zeeland is een onderneming met als doel d.m.v. individuele ondersteuning cliënten te begeleiden. Te denken valt aan enerzijds studieondersteuning, remedial teaching, opvoedkundige ondersteuning en ondersteunende begeleiding gericht op 'gezond gedrag' . Dit laatste betreft leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Is een kennismakingsgesprek gratis?

  Ja, dit gesprek kost u niets. We vinden het belangrijk dat u vrijblijvend kunt kennismaken en vervolgens een beslissing kunt nemen voor wel/geen begeleiding door ons. Tevens is het van belang dat u ook een indruk krijgt van de mensen "achter" Studium Zeeland. Dit kennismakingsgesprek wordt gedaan door één van de coördinatoren afhankelijk van de regio waar u woont. Dit gebeurt vaak telefonisch om de hulp, indien wenselijk, zo spoedig mogelijk op te kunnen starten.
 • Hoe lang duurt begeleiding via Studium Zeeland?

  De duur van de begeleiding is afhankelijk van het gesignaleerde probleem. D.m.v regelmatige evaluaties houden we de vinger aan de pols. Zodra het gestelde doel is bereikt houdt de begeleider een eindevaluatie met u (zie verder vraag 9).
 • Is gespreide betaling mogelijk?

  We hanteren de stelregel dat de begeleidingsuren voor het eind van de maand betaald dienen te worden. Alleen in onderling overleg kan gespreide betaling plaatsvinden (zie verder vraag 10).
 • Hoe ziet een intake eruit?

  Na uw aanmelding en het gratis kennismakingsgesprek, nemen we, indien noodzakelijk, contact op met één van de begeleiders verspreid over de provincies. Deze zal z.s.m. met u contact opnemen voor een intakegesprek aan huis. Met behulp van een uniform formulier zal deze begeleider proberen in kaart te brengen wat de problematiek inhoudt. Op basis van deze intake die ongeveer een uur in beslag neemt kan deze begeleider u vaak al een voorstel doen voor evt. begeleiding.
 • Welke begeleiders zijn er aan Studium Zeeland verbonden?

  Gediplomeerde gedragspecialisten, remedial teachers en ambulant werkers.
 • Hoe verloopt het verder als ik akkoord ga met de begeleiding?

  Op basis van het kennismakingsgesprek, het eventuele intakegesprek heeft u beslist dat u akkoord gaat met verdere begeleiding. U ontvangt dan van ons in tweevoud een Studium Zeeland-overeenkomst waarvan u er één ondertekend terugstuurt. Op deze overeenkomst staat vermeld begeleiding van één uur of een half uur, de geldende tarieven, en verder wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. Op het moment dat uw Studium Zeeland-overeenkomst getekend binnen is op ons correspondentieadres, start de begeleiding. Wij benaderen de begeleider die dan z.s.m contact met u opneemt. Deze begeleider zorgt dat er binnen 3 maanden na start zorg een zorgplan geschreven is.
 • Hoe houd ik oog op de begeleiding?

  De begeleiding evalueert regelmatig, volgens een uniform evaluatieformulier. Deze evaluatie doet de begeleider samen met u waarbij duidelijk wordt of de gestelde doelen worden (zijn) bereikt, of dat e.e.a. dient te worden bijgestuurd.
 • Hoe verloopt nu de betaling aan Studium Zeeland?

  In de eerste week van elke maand ontvangt u als particulier of als PGB houders, van ons een factuur met daarop de begeleidingsuren (of halfuren) van de maand ervoor. Deze factuur dient u voor het eind van dezelfde maand aan ons over te maken met vermelding van uw factuurnummer en uw naam.
 • Waarom staat er geen btw bedrag genoemd op de nota?

  Wij als Studium Zeeland Zeeland zijn vrij van btw verplichtingen daar wij jeugdzorg bieden en kennis overdragen. In de wet is geregeld dat kennisoverdracht vrijgesteld is van btw.
 • Zijn er verborgen kosten?

  Nee, die zijn er niet. De begeleidingsuren zijn inclusief het maken van evaluaties en voorbereidingen van de begeleiding. Verder berekenen we een km-vergoeding van € 0,19 per km. Als de reistijd meer bedraagt dan 30 minuten berekenen we ook een extra reistoeslag van € 5. Vandaar dat we in overleg een begeleider zoeken bij u uit de buurt indien dat mogelijk is.
 • Wat staat er in de Algemene Voorwaarden?

  U kunt deze downloaden onder het kopje; Älgemee voorwaarden". Hierin staan uw en onze rechten en plichten m.b.t. de begeleiding. Bekijk deze vooraf.
 • Wat moet ik doen als ik toch klachten heb?

  Bij klachten kunt u altijd terecht bij Dhr. van der Zijden van Studium Zeeland. We proberen dan in onderling overleg te komen tot een voor alle partijen zo gunstig mogelijke oplossing. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp Zeeland (zie homepage).
 • Kan ik de begeleiding laten stoppen wanneer ik dat wil?

  Dat kunt u inderdaad met inachtneming van hetgeen in de Algemene Voorwaarden van Studium Zeeland staat vermeld. Namelijk dat u dit voor de eerste of vijftiende van de maand kan doen met een opzegtermijn van één week. Dit geeft ons de mogelijkheid om tijdig de begeleider in te lichten en om administratief e.e.a. af te handelen.
 • Wordt er altijd informatie opgevraagd bij school of andere instanties?

  Nee. Dat hangt af van de problematiek en kan alleen na uw toestemming. Vaak is het handig om te weten hoe de voorgeschiedenis is verlopen inzake gedrags- en leerproblemen. Voor zover ouders/verzorgers dat zelf niet weten kunnen we een beroep doen op instanties die al betrokken waren of de betreffende school, en hopen dan op hun medewerking hierin. Uiteindelijk gaat het om het belang van het kind/jongere. Studium Zeeland garandeert u ook dat het vertrouwelijk met de gegevens zal omgaan.