Privacyregelement

Alle bij Studium Zeeland in dienst zijnde personen hebben zich geconformeerd aan de regels genoemd in
de procedure Verantwoord omgaan met persoonsgegevens en het daarbij horend CKZ Privacyreglement.

Waarbij geldt dat:

Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt in overeenstemming
met de regels genoemd in dit privacyreglement.

Persoonsgegevens worden door verantwoordelijke enkel voor omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden verzameld.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

1. dit nodig is om de cliënt te kunnen helpen, wij leggen persoonlijke gegevens vast, met het doel om goede
hulpverlening mogelijk te maken en vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding
van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een
overeenkomst;

3. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;

4. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de
betrokkene;

5. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een
publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan
waaraan de gegevens worden verstrekt, of

6. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt,
tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het
bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

7. Persoonlijke werkaantekeningen, die door de hulpverlener slechts ten behoeve van zijn eigen
functioneren worden gemaakt en gebruikt en niet aan derden worden overgedragen, maken geen deel uit van het dossier.
Hierbij gaat het om gegevens, die niet geordend zijn in een bestand en ook niet bestemd zijn daarin te worden opgenomen.

Vertrouwelijkheid

1. Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker,
evenals de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt
deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke
verplichtingen.

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet al uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijke voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van
de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk
voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.

Verstrekken van dossiergegevens
 1. Studium Zeeland versterkt aan anderen dan de
cliënt geen inlichtingen over de cliënt, dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden dan
met toestemming van de cliënt behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Studium Zeeland
tot mededeling verplicht of uit haar taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Indien de cliënt minderjarig is, is in plaats van diens toestemming de toestemming van zijn
wettelijke vertegenwoordiger vereist, indien hij:
a. jonger is dan twaalf jaren, of
b. de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen terzake.
3. Onder anderen dan de cliënt zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de
medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg noodzakelijk is, evenals
degenen die zijn betrokken bij de voorbereiding of uitvoering van de taken, doch slechts
voor zover dit voor de medewerking bij de toegang, de uitvoering van de jeugdzorg of de
voorbereiding of uitvoering van een maatregel noodzakelijk is.
4. Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot
geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan een
stichting inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een
situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van
kindermishandeling te onderzoeken.
5. De bewerker houdt op deugdelijke wijze bij aan wie gegevens uit de cliëntregistratie zijn
verstrekt, evenals op grond waarvan deze gegevens zijn verstrekt aan de rechtspersoon.
6. De bewerker op wie de in het eerste lid bedoelde verplichting rust, deelt aan de cliënt over
wie gegevens in de cliëntregistratie zijn opgenomen op diens verzoek mede, aan wie in het
jaar voorafgaand aan het verzoek, gegevens over hem zijn verstrekt, evenals de grond
waarop die gegevens zijn verstrekt.
Inzagerecht

1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de
verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk
binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Verbetering, aanvulling, verwijdering

1. Degene aan wie in overeenstemming met het inzagerecht kennis is gegeven van hem
betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het
doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel aan
de andere kant in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de
aan te brengen wijzigingen.
2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen
omkleed.

Verder geldt:

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt, mits de cliënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Studium Zeeland tot mededeling verplicht of uit haar taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit. Ze zijn enkel toegankelijk voor de begeleider en de directie van Studium Zeeland. Contractant en cliënt hebben recht tot inzage en correctie m.b.t  de over hen opgenomen gegevens. Door de cliënt in vertrouwen aan Studium Zeeland of een van haar medewerkers vertelde feiten zijn, indien de cliënt dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij Studium Zeeland dit tegen het belang van de cliënt acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de cliënt op het spel staat. Dit ter beoordeling van Studium Zeeland.